Penafian

Niaga Times ialah penerbitan PR Partners Asia Sdn Bhd. Maklumat yang terkandung dalam penerbitan ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Data yang dikumpul dan digunakan oleh Niga Times adalah daripada sumber-sumber yang ada.

Niaga Times tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan segala maklumat yang diberikan. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Pandangan yang dinyatakan oleh penulis-penulis / penyumbang tidak perlu menggambarkan pendapat Penerbit. Kemasukan mana-mana pautan, penyenaraian, kedudukan, penilaian, ciri-ciri dan seperti tidak semestinya bermaksud suatu syor atau pengendorsan oleh Niaga Times.

Niaga Times tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, secara tidak langsung atau kerugian turutan atau kerosakan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan dan / atau pergantungan ke atas, maklumat yang diberikan, yang dialami oleh mana-mana pihak.

Walau bagaimanapun, Niaga Times mengalu-alukan maklumbalas yang kemas kini dari mana-mana pihak agar semua maklumat yang diberikan sentiasa semasa, tepat dan relevan untuk kepentingan bersama.